Kong

Kong
8-12mm kettingille, pyörivä
Kong
12-14mm kettingille pyörivä ankkurin ja kettingin
324,00 €
Kong
68 mm kettingille, pyörivä ankkurin ja kettingin
Kong
6-8 mm kettingille, ankkurin ja kettingin liitos
Kong
Sivulle aukeva portti, vahva 12kN testattu haka
Kong
Sivulle aukeva portti, vahva 20kN testattu haka
26,70 €
21,00 €
Kong
Sivulle aukeva portti, vahva 8kN testattu haka
Kong
kettigille 5-8 mm
Kong
kettigille 8-12 mm
Kong
kN 22 Testattu- vahva haka, Isokita
Kong
kN 28 Testattu- vahva haka, Isokita
Kong
kN 24 Testattu- vahva haka, Isokita
Kong
15 kN St.Steel Harness Connector mm80 KL
Kong
S/S "KL" FIREMAN with eye mm. 100
Kong
Palomiehenhaka köysisilmällä
Kong
Palomiehenhaka köysisilmällä
Kong
Palomiehenhaka köysisilmällä
Kong
Testattu vahva palomiehenhaka Key-Lock
Kong
Testattu vahva palomiehenhaka Key-Lock
Kong
Testattu, vahva haka, Isokita
Kong
Testattu vahva palomiehenhaka Key-Lock
Kong
S/S CONN. KL HARNES screw/sleeve mm.120 kN 28
Kong
Snap shackle - pieni esim optarin jalukseen
Kong
Kong Silmä 22mm BL 3500 kg